PRIVACY VERKLARING HUNGARIAN WINES BAX

Wij hechten bij Hungarian Wines Bax veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor Hungarian Wines Bax en de bevoegde personen werkende binnen Hungarian Wines Bax, met maatschappelijke zetel te Grote Molenweg 270, 2940 Stabroek en met ondernemingsnummer BE0732.589.035.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hungarian Wines Bax houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:
– het informeren van actieve klanten over gelijkaardige producten via direct marketing (gerechtvaardigd belang)
– het verstrekken van informatie over mogelijke security updates van onze webtoepassingen het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen)
– het uitvoeren van de administratie in verband met onze samenwerking

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ALGEMEEN

De verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor.

WEBSITE

Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier. Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), emailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw bedrijfsnaam en telefoonnummer mee te geven. Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy. De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. Hungarian Wines Bax is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, email, bedrijfsnaam en jouw btw-nummer.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Hungarian Wines Bax bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
onze administratie, facturatie en projectopvolging het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer,…) het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen het drukken van huisstijldrukwerk e.d. Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wijziging privacyverklaring

Hungarian Wines Bax kan de privacyverklaring wijzigen. Mocht er een wijziging gebeuren dan zullen we hiervan melding maken op onze website.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder: alle personen die namens Hungarian Wines Bax van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen en maken daarvoor gebruik van een password manager met digitale wachtwoordkluis we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten Hungarian Wines Bax kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde Beveiliging van de eigen login-gegevens voor website, e-mails, nieuwsbriefsystemen,…

Hungarian Wines Bax kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bewaren van de login-gegevens van jouw website. Als klant ben je als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens alsook de vertrouwelijkheid ervan.

Jouw rechten omtrent je gegevens

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar bax@live.be.

Klachten? Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
e-mail: contact@apd-gba.be

Wijziging privacyverklaring

Hungarian Wines Bax kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.